Vedtægter og formål

Navn og formål

§ 1

Foreningens navn: Landsforeningen Huntingtons Sygdom
Landsforeningens adresse er Landsforeningens til enhver tid fungerende kontor.

§ 2

Foreningens formål er med alle dertil egnede midler at hjælpe de, der er i berøring med den arvelige sygdom Huntingtons Sygdom i Danmark. Denne opgave søges blandt andet løst ved:

 • At yde støtte til patienter der lider af Huntingtons Sygdom, samt deres pårørende – specielt ved information og praktisk hjælp.
 • At vejlede risikopersoner gennem oplysning og foredrag.
 • At udbrede kendskab til sygdommen, dens opståen og bekæmpelse, og derved skabe forståelse for de af sygdommen ramtes kår.
 • At yde støtte til videnskabelig forskning i sygdommen, dens forebyggelse og behandling.
 • ” At samarbejde med foreninger og organisationer i andre lande, som arbejder med samme formål, for derigennem at opnå bedre kendskab til sygdommen.

Medlemskab og kontingent

§ 3

Som medlemmer af landsforeningen kan optages enhver, som har berøring med, eller interesse i sygdommen, herunder personer, institutioner og plejehjem, kommuner, foreninger og firmaer.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af en generalforsamling, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

§ 4

Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Kontingentet er forfaldent senest 1 måned efter udsendelse af kontingentopkrævning. Kontingentopkrævning foretages umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Udmeldelse skal ske med mindst 3 måneders varsel, med virkning fra kalenderårets udløb. Intet medlem har ved udtræden krav på nogen del af foreningens aktiver eller formue.

Generalforsamlinger

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

A

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april måned. Denne indvarsles af bestyrelsen ved meddelelse via Landsforeningens blad og på hjemmeside medlemmerne senest 14 dage før. Indvarsling af generalforsamling skal indholde Dagsorden, herunder hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, om disse ønsker eller ikke ønsker genvalg. I det tilfælde at der er bestyrelsesmedlemmer, som ikke ønsker genvalg, skal bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen offentliggøre bestyrelsens kandidater på hjemmesiden.

Samtidig tilstilles medlemmerne det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende 6 punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om landsforeningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fastlæggelse af budget og kontingent for det kommende år.
 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Forslag fra medlemmerne, herunder forslag til medlemmer bestyrelsen og suppleanter, skal skriftligt være anmeldt til foreningens formand senest 1. marts for at kunne behandles ved generalforsamlingen. Senest 15. marts skal bestyrelsen fremlægge de modtagne foreslag på Landsforeningens hjemmeside. Forslagsstilleren, eller en anden af stilleren udpeget, skal motivere de foreslåede forslag på generalforsamlingen, inden de kan optages til afstemning.

B

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel såfremt den finder anledning dertil.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med min. 14 dages varsel, såfremt mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt med motiveret dagsorden begærer dette overfor bestyrelsen. Bestyrelsen udarbejder og bekendtgør samtidig med indkaldelsen dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling og bestemmer stedet for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling sendes til det enkelte medlem på den af foreningen registrerede post- eller mailadresse.

§ 6

Alle beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt kontingent kan afgive stemme til en generalforsamling.

Medlemmer, der ikke deltager i generalforsamlingen kan give et andet medlem af foreningen skriftlig fuldmagt til at stemme på sine vegne. Inden en evt. afstemning skal fuldmagter afleveres til generalforsamlingens dirigent.

§ 7

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Dirigenten sørger for stemmeoptælling ved afstemninger.

Bestyrelse og lægeråd

§ 8

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Valget sker således, at formanden vælges først og særskilt hvert andet år. Kassereren vælges ligeledes særskilt hvert andet år.

Alle valg til bestyrelsen er for 2 år.

På ulige årstal vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. På lige årstal vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.

Der vælges minimum 2 suppleanter og op til 4 suppleanter for 1 år

§ 9

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og andre bestyrelsesposter hvert år på første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme udslaggivende.

Over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres en protokol, hvoraf det vedtagne skal fremgå. Protokollen underskrives af den samlede bestyrelse, og efter generalforsamlingen ligeledes af dirigenten. Beslutningsprotokollerne offentliggøres på Landsforeningens hjemmeside efter det afholdte møde uden unødigt ophold.

§ 10

Bestyrelsen tegnes af formanden – og i dennes forfald af næstformanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.

Ved dispositioner over fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningens medlemmer udover det fastsatte medlemsbidrag.

§ 11

Bestyrelsen udpeger et fag- og lægeråd, hvis opgave det er at fremme forskningen og samle viden om Huntingtons Sygdom.

§ 12

Bestyrelsesmedlemmer, fag- og lægerådet og andre tillidshverv i foreningen er ulønnede.

Udgifter til møder og deltagelse i kongresser m.m. kan af bestyrelsen besluttes dækket med tilskud eller de erlagte udgifter.

Regnskab og revision

§ 13

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens regnskaber føres af kassereren, og skal være afsluttet senest 15. februar.

Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor.

Bestyrelsen vælger revisor og bemyndiger denne til at foretage periodiske revisioner af foreningens regnskab.

Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen

§ 14

Ændring i nærværende vedtægter kan vedtages på en generalforsamling når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen, og såfremt ændringsforslaget har været forelagt som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

§ 15

Opløsningen af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og kun når ¾ af foreningens medlemmer stemmer derfor.

Såfremt der ikke er fremmødt ¾ af medlemmerne, skal ophævelse af foreningen vedtages med ¾ af de fremmødte stemmeberettigede og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ny ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med mindst 8 dages varsel. Såfremt den nye ekstraordinære generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte.

Vedtages det at opløse foreningen, træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af foreningens midler til fremme af foreningens formål, herunder til fremme af humanitære, videnskabelige og almennyttige formål.

§ 16

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling 11. februar 1984

Ændret 16. april 1988 · Ændret 25. april 1992 · Ændret 24. april 1994 · Ændret 17. april 1999 · Ændret 5. april 2003 · Ændret 9. april 2005 · Ændret 1. april 2006 · Ændret 2. april 2011 · Ændret 14. april 2012.  Ændret 16. januar 2016. Ændret 9. april 2016. Ændret 23. april 2017.