Mødet 2015-02-19

Deltagere: Lena Hjermind, Karen Ørndrup, Kim Bille, Merete B. Riedel, Bente Bosse, Bettina Thoby

Afbud: Lars Bøgelund

Gæst: Charlotte Hedegaard Hold

Referent Bettina Thoby

Dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

Orientering fra formanden

  • DR Dokumentar om HS-testet ung kvinde sendes den 18. marts
  • SD inviterer til Foreningsvejlederkursus
  • SD har oprettet nye interne sider på deres hjemmside
  • HDYO har sendt deres business plan for 2015
  • Foreningens stol er tilbage på kontoret
  • Energi Nord opsiger sponsoraftalen – vi har for få og bliver slettet fra aftalen

Medlemsbladet

Vedtaget at Kim fortsætter som ansvarlig for vedligehold af artikelbank på hjemmesiden indtil videre. På sigt kan det måske overdrages til andre.

Liste over indlæg til forårsnummeret gennemgået, der er relativt meget stof.

ALLE bedes være opmærksomme på, hvad der kan skrives indlæg om i bladet.

Regnskab og budget

Karen gennemgik årets regnskab – det ser fint ud.

Foreningen har modtaget tilsagn om at få 51.000 kr. i løbet af 2015 ifm. arv fra en HS-ramt.

Vi kan ikke længere tilbyde medlemmerne at få skattefradrag for gavebidrag, da det ikke er lykkedes os at opfylde betingelserne, der stilles fra Skat. Vi må afvente og se, hvilken betydning, det kan få på længere sigt.

Igangværende sager og drift

Mailliste på hjemmesiden fungerer. Kim beder om at eventuelle kommentarer om siden sendes direkte til ham, så han kan forholde sig til de konkrete sager. Sidste nye medlemsblad forsøges sat på forsiden. Vi aftalte en procedure hvor nye arrangementer bliver skrevet i kalenderen som en del af bestyrelsesmøderne. Og hvis de senere skal beriges med info sker det på foranledning af arrangøren. Kim sikrer at der kommer et sted hvor man kan til og framelde sig nyhedsbreve på hjemmesiden.

Kim sikrer at der kommer statistik på hjemmesiden.

Der er nu oprettet en FB gruppe og på sigt skal den blive selvkørende. Kim er pt. ansvarlig for gruppen.

Arrangementer

Weekendseminar 28/2-1/3 2015 – 13 tilmeldte.

Ægtefælledag 21/3 – pt. 5 tilmeldte, Karen følger op.

Generalforsamling 25/4 – program og indkaldelse godkendt med et par små rettelser.Suzanne Lindqvist holder oplæg.

Ægtefælledag 5/9 2015 – Laila og Axel.

Nordisk konference 18-19/11 2015 – Anni er med i arbejdsgruppen.

Julebanko Vest 29/11 og 24/11 Øst – datoer ligger fast.

Øvrige arrangementer – Forældredag blev fastsat til 31. oktober. Positivdag blev fastsat til 3. oktober.

Øvrige punkter til drøftelse

Kontoret i Husum forsøges indrettet til overnatninger, Bettina undersøger nærmere.

Sagen om Kritisk sygdom og spørgsmål til forsikringer i det hele taget er afsluttet. Der kommer artikel om det i forårsnummeret af huntingtons.dk.

Evt.

Socialrådgiver Pernille Starnøs pjece til sagsbehandlere er nu blevet offentligt tilgængelig på Nationalt Videnscenter for Demens’ hjemmeside. Vi linker allerede til den og sætter også lige en nyhed på hjemmesiden om det og skriver det i næste blad.