Mødet 2015-11-01

Deltagere: Lena Hjermind, Karen Ørndrup, Kim Bille, Bente Bosse, Charlotte Hedegaard Hold, og Anni O. Frederiksen
Afbud: Finn Jensen.
Referent Anni O. Frederiksen

Dagsorden:

Punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt.

Punkt 2. Orientering fra formanden.

 • Charlotte kobler foreningens telefon op på en telefonsvarer, som besvares senest i kontortiden om fredagen.
 • Foreningen vil henvise til psykolog Per Wermuth i Odense. Herved psykolog bistand på Fyn.
 • Henvendelser fra hjælpemiddelfirmaer om annoncering og artikler. De skal betale for annoncering og artikler i bladet.
 • Flere henvendelser om rådgivningsbistand fra foreningen til kommuner om HS og hjælpemidler og omkring Tygge –synkeproblematikker
 • Der er afholdt netværksmøde for terapeuter, der arbejder med HS rundt i DK. Der etableres en lukket facebookgruppe for disse fagpersoner som Charlotte administrer

Punkt 3. Medlemsbladet.

 • Det ser ud til, at der er nok stof til næste blad
 • Der vil fortsat komme 4 blade årligt
 • Artikler og indlæg skal sendes til blad@huntingtons.dk så både Charlotte og redaktør modtager indlæg.

Punkt 4. Regnskab og budget.

 • Karen gennemgår regnskabet – det ser godt ud
 • Der er modtaget en arv på 51.000 kr.
 • Vi har ifølge skatte lovgivningen i år ikke opnået betingelserne for at medlemmerne kan få skattefradrag for gavebidrag

 Punkt 5. Igangværende sager og drift

 • Der er gang i en arvesag af et hus fra et medlem til foreningen. Huset skal sælges. Der vil blive behov for enten behandling af dette under en ekstraordinær generalforsamling eller ved næstekommende generalforsamling
 • Kim er administrator af den lukkede Facebook gruppe for private personer. Der arbejdes på at få en medadministrator – evt. en der kan tage over
 • Der kan på næste generalforsamling overvejes flere suppleanter i bestyrelsen op til 4. Bestyrelsen kan have brug for flere kræfter og brug for repræsentation af en fra ungegruppen

 Punkt 6. Arrangementer.

 • Positiv dag d.3/10 aflyst – ikke nok tilmeldte
 • Ægtefælledag d.5/9 og Forældredag d.31.10 er gennemført
 • Nordisk HS konference d. 18 – 19 /11 Lena, Charlotte, Karen og Anni deltager
 • Julebanko d.29/ 11 Vest – d. 19/11 Øst
 • General forsamling d. 9/4 – 16 i Hornstrup Kursus Center
 • Weekend Seminar for Unge 26/2 – 28/2 2016
 • Rundt om HS d. 4- 6/11 – 16

Punkt 7. Øvrige punkter til drøftelse.

Der skal søges midler til kommende arrangementer. Charlotte arbejder videre med dette.

Punkt 8. Evt.

Lena informerer om mekanismen bag ” Gene Silencing”

Anni informerer om ny App ” Min Livshistorie” som medlemmer med fordel kan introduceres til.