Mødet 2018-07-05

Sted: Hukommelsesklinikken, Juliane Maries Vej, 2100 København Ø, Indgang 69 (inde i gården) på 1. sal

Deltagere: Charlotte Hold, Karen Ørndrup, Anni O. Frederiksen, Anny Gregersen, Birgitte Havskov, Charlotte Odgaard, Lena Hjermind og Kim Bille

Afbud: Anette Torvin Møller og Ann-Mari Glisberg

Referent: Kim Bille

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

2. Kort ‘velkomstrunde’ samt orientering fra formanden

 • Folk er vel ankommet
 • La Santa-tur afholdt med succes for deltagerne. Desværre ikke så mange deltagere som ønsket

3. Medlemsbladet

 • La Santa referat
 • Nada-behandlinger
 • Alternativ kommunikation
 • Indkaldelse til generalforsamling

4. Regnskab og budget v/Karen

Regnskab

 • Kontingent ligger hvor det plejer
 • Flere gavebidrag end normalt
 • Aktiviteter hviler ialt i sig selv – nogle giver overskud og nogle underskud
 • Hjemmeside og blad er det samme
 • Der er overført midler til forskning, der var øremærket. Der skal overføres flere i slutning af året

Udlodningmidler

 • Ansøgninger er i proces

Forskningsfond

 • Der var spørgsmål til vedtægterne for forskningsfonden. Disse findes kun i papir-version. Disse gennemlæses af bestyrelsen, og evt. ændringer indstilles til generalforsamlingen

5. Kommende arrangementer

 • Ægtefælledag Hornstrup – 1. september 2018
 • Wien EHA og EHDN 13.-16. september 2018
 • ‘Rundt om HS’ 9.-11. november 2018
 • Julebanko
  • 29/11 Pilehuset
  • Birgitte: laver noget i silkeborg
 • Generalforsamling

6. Igangværende sager og drift

 • Ungegruppen
 • Status @lhc mail v/ Kim
 • Psykologhjælp – kan vi bidrage med egenbetaling istedet for hele beløbet? v/Charlotte
 • Silkeborg Torsdagscafe status v/ Birgitte
  • God opbakning
 • Hotel/træningsplads Tangkær v/Charlotte
 • VISO v/Anni
  • Pjecer – ajourføring og bestilling
 • Ny psykolog

7. Øvrige punkter til drøftelse

 • Status bestyrelsesposter i fremtiden
  • Punktet sprunget over grundet tidspres
 • Ønskefond – Skal vi yde støtte til børnefamilier?
  • Først skal lovgivning og beskatning undersøges.
 • Status forskning v/Lena
  • Punktet sprunget over grundet tidspres
 • Bisidderkorps Sjældne Diagnoser
  • Punktet sprunget over grundet tidspres

8. Evt.

Tidspunkt til næste bestyrelsesmøde blev 26. oktober 2018 i Århus