Mødet 2017-08-18

Referat bestyrelsesmøde fredag d. 18. august 2017 kl. 14.00

Sted: Pilehuset, Bystævneparken 23, 2700 Brønshøj. Lokale Regnbuen.
Rundvisning kl. 14.00-15.00.

Deltagere: Lena Hjermind, Kim Bille, Bente Bosse, Karen Ørndrup, Anni Frederiksen, Finn Jensen, Birgitte Havskov, Charlotte Hold, Anny Gregersen og Ann-Mari Glisberg.

Referent: Ann-Mari Glisberg

Dagsorden og referat:

1 Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

2 Orientering fra formanden

 • Charlotte fortæller, at der er kommet ny leder på Bomiljø HS, Tangkær.
 • Helle-sagen, som også var på tv, virker til at have sat gang i visitationen i kommunerne.
 • Charlotte har været med til dialogmøde med Sjældne Diagnoser.
 • Der er kommet 3 ansøgere til forskning.
 • Både socialrådgiver og diætist har haft et par henvendelser, som de er behjælpelige.
 • Der har været en artikel i Ude & Hjemme i forhold til en testning.

3 Medlemsbladet

 • Nok materiale til næste blad?

Det virker allerede nu til, at der kommer materiale nok til efterårs nummeret.

 

4 Regnskab og budget

 • Gennemgang v/Karen

Godkendt.

 • Gavebidrag og donationer

Landsindsamlingen er fortsat i gang.

 • Budget vedr. yderligere forskningsbeløb/ungegruppe/ønskefond

Anni fortæller, at Alzheimer foreningen har en fond, som man kan søge om et beløb til at lave en aktivitet, som giver livskvalitet. Vi kan ikke sammenligne LHS med dette, men idégrundlaget er rigtig godt.

5 Kommende arrangementer

 • 26/8 – Ægtefælle/samleverdag – Hornstrup.

Karen Ørndrup og Laila Bille står for denne.

 • 22-24/9 EHA – Sofia.

Charlotte og Birgitte deltager fra foreningen. Lena deltager også.

 • 20-22/10 Unge lejr – Oslo.
 • 04/11 Forskningsdag – DGI København.
 • Julebanko.

På Sjælland afholdes det i år i Pilehuset tirsdag d. 28/11-17. Bente og Lillan står for dette. Der er uvished omkring Jylland.

 • Evt. Camp – La Santa.

Kim og Charlotte er tovholdere herpå.

 • 3/2-2018 – Forældredag i DGI-byen v/Laila Bille og Karen Ørndrup.
 • 23/2 til 25/2-2018  – Weekend for yngre Kobæk Strand v/Lene Kristiansen og Lene Siggaard.
 • 26/5-2018 – Ægtefælledag i DGI-byen v/Laila Bille og Karen Ørndrup.
 • Generalforsamling dato 2018

Dette bliver lørdag d. 7. april 2018. Rundt om HS afholdes d. 9.-11. november 2018 i Hornstrup.

6 Igangværende sager og drift

 • Ungegruppe

Der er kontakt til 3 unge ca. 20-21 år, som vil være tovholder på at opstarte en ungegruppe i DK.

 • Demenskonsulent netværk

Anni og Charlotte koordinerer og arbejder videre med dette.

 • Fondssøgning

Anny overtager fondssøgningen.

7 Øvrige punkter til drøftelse

 • Facebook
 • Hjemmesiden
 • Ferietelefon

8 Evt.

 • Rådgivning, testning og ambulant; Lena og Ann-Mari prøver at kigge nærmere på en skematisk udarbejdelse heraf.
 • Tidspunkt til næste bestyrelsesmøde

Fredag d. 3. november 2017 kl. 17.30 i København.

Lørdag d. 10. februar 2018. Charlotte finder ud af, om vi kan være i Demens Centrum i Aarhus.