Mødet 2014-09-03

Deltagere: Karen Ørndrup, Lena Hjermind, Bettina Thoby, Kim Bille, Bente Bosse, Lars Bøgelund
Afbud: Merete B. Riedel
Referent: Bettina Thoby

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

 

2. Orientering fra formanden

  • DPS etikudvalg inviterer til møde 22. september i Kbh., vi deltager ikke.
  • Netværksgruppe for unge pårørende i Herning er desværre ikke blevet til noget pga. manglende tilslutning.

 

3. Medlemsbladet

Septembernummeret er i trykken.

Kim står for at lægge bladet på hjemmesiden og vedligeholde artikelbanken. Bettina giver besked til Jannerup om at fremsende pdf til Kim fremover.

 

4. Regnskab og budget

Regnskabet blev gennemgået og der var ikke anledning til bemærkninger.

Karen arbejder med indberetning ift. den ændring, der er kommet i lovgivningen omkring mulighed for fradrag ved gavebidrag. Vi satser på at foreningen beholder sin godkendelse også i 2015.

 

5. Igangværende sager og drift

Referater af bestyrelsesmøder skal sættes på hjemmesiden.

Mailliste er næsten færdig, så nyheder kan udsendes via hjemmesiden.

Der tjekkes op på om der er kræfter til at gå i gang med FB gruppe for de unge

 

6. Arrangementer

Sommerophold uge 27 v/Bettina – godt overstået, vi mangler ansvarlige til næste års ophold, hvilket er beskrevet i kommende blad.

Ægtefælledag 16/8 v/Karen – godt overstået.

RHS 1/11-2/11 + 30/10 – pt. 42 tilmeldinger. Ingen udstillere. Pt. intet fredagsmøde.

Julebanko Vest 23/11 og 25/11 Øst – det kører.

Weekendseminar 28/2-1/3 2015 – der mangler en arrangør.

Generalforsamling 25/4 – tages op på senere møde

Nordisk konference 18-19/11 2015 – der er en arbejdsgruppe i gang.

Ægtefælledag på Sjælland i marts – Karen tager fat i dette.

 

7. Øvrige punkter til drøftelse

Intet at bemærke.

 

8. Evt.

Karen orienterede om evt. misforståelse i Orientering til Sagsbehandlere (NVD). Lena har efterfølgende meldt tilbage at der foretages rettelser i vejledningen.