Mødet 2021-02-05

Sted: Aarhus Universitetshospital Skejby og online

Deltagere: Charlotte Hedegaard Hold, Anette Torvin Møller, Karen Ørndrup , Anni O. Frederiksen, Anny

Gregersen, Charlotte Odgaard, Bente Bosse, Susanne Als

Fraværende: Søren Skals

Referent: Susanne Als

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

– Godkendt og underskrevet.

2. Kort velkomstrunde for alle (2min)

3. Tidspunkt til næste bestyrelsesmøde

– Fredsag den 17 september 2021 i København kl 11

4. Medlemsbladet

-Flyvers skal med i bladet til juli i folie.

-Der er materiale nok til bladet i marts.

5. Regnskab og budget

-Gennemgang ved Karen

-Regnskabet og budget er godkendt af bestyrelsen.

6. Kommende arrangementer

-Djurs sommerland – 28 august 2021 med forbehold for Corona.

– forældredag/ Ægtefælle – København 18/9 2021 DGI byen

-Rundt om HS – Hornstrup 29-31 oktober 2021.

-General forsamlingen skubbet til rundt om HS søndag den 31 Oktober 2021 pga. Corona

7. Igangværende sager og drift

-Det er besluttet at forny hjemmesiden

-Ungegruppen – sættes på pause.

-Psykolog Susanne Kaagaard – forventer at starte op efter Corona

-Pilehuset Nyt????

-Brochure tandhygiejne er snart klar

-Charlotte O – status vedr. sorgrådgiver uddannelse og grupper

-Lona Bjerre stopper for offentligt tilskud 1 maj 2021

-Der arbejdes på Mobil Pay  

8. Øvrige punkter til drøftelse

-bestyrelse sammensætning til næste GF. Anni O. Frederiksen og Charlotte Hedegaard Hold genopstiller ikke til næste bestyrelsesmøde. Karen Ørndrup genopstiller hvis der ikke er andre som vil træde til.

-COVID-19 Vaccination Huntingtons kommer i gruppe 5. -Corona nedlukning, hilsen med i marts blad