VISO og DUKH

– hvem er de, hvem gør hvad, og kan man få noget hjælp…

Med jævne mellemrum hænder det, at sager kører fast i systemet, og at HS-ramte oplever, at de ikke kan få bevilget hjælpemidler, de har søgt om, eller ikke kan blive udredt i forhold til, hvilke behov, de har.

Vi har i juni nummeret af huntingtons.dk haft en artikel fra VISO (Den Nationale Videns- og Specialiseringsrådgivningsorganisation) om, hvad de tilbyder.  Af den artikel fremgår følgende:

 • Rådgivning i personsager: VISO tilbyder et individuelt tilrettelagt rådgivningsforløb om borgerens behov med fokus på, hvad den relevante støtte til borgeren kan omfatte
 • Rådgivning om grupper: VISO rådgiver om indsatser, der kan bidrage til at kvalificere kommunens videre arbejde med en afgrænset gruppe af borgere med samme problemstilling
 • Udredning: VISO kan bistå med en afdækning og beskrivelse af borgerens situation, hvis en kommunal forvaltning anmoder om en udredning

Ved Sjældne Diagnosers repræsentantskabsmøde i november var både VISO og DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet) inviteret, for at klarlægge for deltagerne, hvem der kan forventes at gøre hvad i hvilke situationer.

VISO:

Ovenstående gælder stadig for VISO – dog med det forbehold, at i praksis så henvises de fleste borgere, der henvender sig direkte til VISO, oftest til deres kommune med besked om, at kommunen skal rekvirere VISO til at kigge på en given sag.
Samtidig slås det fast, at VISO IKKE kan rådgive om juridiske problemstillinger, sundhedsfaglig rådgivning eller rådgivning om uddannelse og arbejdsmarked. Det betyder f.eks. at VISO ikke kan rådgive i indhold i og fortolkning af Serviceloven.
Læs evt. hele artiklen fra VISO på side 14 i juni nummeret af huntingtons.dk – det kan findes på vores hjemmeside www.huntingtons.dk under Om Landsforeningen – medlemsbladet – sidste nr. af bladet.

DUKH:

DUKH er oprettet efter §15 i Serviceloven ”En uvildig konsulentordning yder gratis rådgivning og vejledning i sager om hjælp til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.”

Du kan henvende dig, når du…

 • Mangler viden om lovgivning og støttemuligheder
 • Undrer dig over kommunens behandling af din sag
 • Mangler overblik og har brug for hjælp til at komme videre
 • Har svært ved at komme i dialog med sagsbehandleren
 • Oplever at være kastebold mellem forskellige systemer
 • Er utilfreds med en afgørelse og i tvivl om mulighederne for at klage

DUKH kan ikke…

 • Rådgive om et specifikt handicap/sygdom
 • Udmåle støtte
 • Varetage behandlingen af din sag hos myndigheden eller træffe afgørelser
 • Ændre en afgørelse truffet af en myndighed
 • Være bisidder eller advokat for dig

Og hvad kan vi så bruge ovenstående til?  Måske ikke ret meget andet end viden om hvad vi kan og ikke kan forvente.  Hvilket selvfølgelig er godt nok.

Det løser ikke problematikken med, at nogle familier stadig må kæmpe endog meget hårdt for deres rettigheder rundt omkring i landets kommuner.  Men måske kan man, når det hele er gået i hårdknude, henvende sig hos DUKH og få lidt rådgivning om, hvordan man kan komme videre i sagen – og det er jo i hvert fald en start.

DUKH afsluttede deres præsentation med 10 gode råd til borgeren, rådene gengives her:

 1. Gør dig klart, hvad du vil tale med din sagsbehandler om
 2. Tag evt. en bisidder med
 3. Fortæl din sagsbehandler, hvordan du ønsker at samarbejde
 4. Bed om generel rådgivning om dine støttemuligheder
 5. Giv de oplysninger, som er nødvendige for sagen
 6. Tal med din sagsbehandler, om det vil være godt at lave en handleplan
 7. Bed din sagsbehandler om at få en frist for, hvor lang sagsbehandling, der kan forventes
 8. Du kan bede om at få en kopi af de papirer, der indgår i din sag
 9. Ved mundtligt afslag bør du bede om en skriftlig begrundelse – der skal være vedlagt en klagevejledning
 10. Samarbejd positivt og respektfuldt med din sagsbehandler

Som et tillæg til ovenstående gode råd anbefales det at læse pjecen ”Kend spillereglerne”, der omtales andetsteds her i bladet og kan downloades på vores hjemmeside www.huntingtons.dk under Materialer – pjecer – Kend spillereglerne.

VISO kan kontaktes på tlf. 72 42 40 00 – se mere på www.socialstyrelsen.dk/viso
DUKH kan kontaktes på tlf. 76 30 19 30 – se mere på www.dukh.dk

Bettina Thoby