Referat generalforsamling 2022

Generalforsamling LHS lørdag den 30-04-2022

Sted: DGI- byen, Tietgensgade 65, 1704 København V.

Deltagere: Birgitte Havskov, Anny Gregersen, Karen Ørndrup, Charlotte Hold, Susanne Als, Bente Bosse, Laila Bille, Lene Siggard, Brian Siggaard, Marianne Ahrenst Aakirke, Rasmus Henriksen, Lena Hjermind.

Fraværende: Bettina Nørremark, Søren Skals

Referent: Susanne Als

Dagsorden

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Laila Bille, som godkendes af forsamlingen. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og er dermed lovlig og beslutningsdygtig.

  • Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år.

Formandens beretning om året der gik, 2021.

Arbejdet har som alt andet været præget af Corona, så første ordinære bestyrelsesmøde blev afholdt 17/9. Den Corona-udsatte GF blev afholdt i slut oktober, efterfulgt af konstituerende bestyrelsesmøde, hvor jeg startede som formand.

Øvrige aktiviteter: Vi har deltaget i repræsentantskabsmøder i Sjældne to gange. Såkaldt Ungeweekend i maj måned, familiedag i Djurs Sommerland i juni, pårørendedag i København i september og ikke mindst Rundt om HS, som foregik på Hornstrup Kursuscenter og som sædvanlig var en stor oplevelse. Vi havde bl.a stort amerikansk lotteri med flotte præmier og et dejligt foredrag om at rejse verden rundt i årevis og kun møde gode mennesker……

Bestyrelsens arbejde har været præget først af de kendte Corona besværligheder og dernæst af den store udskiftning ved GF. Det betyder, at den nye bestyrelse har prioriteret almindelig daglig drift og allerede planlagte arrangementer – dvs ingen store nye tiltag lig nu og derudover har vi haft hårdt arbejde med at implementere et nyt internt mailsystem! Desuden har der været ændringer i kassererarbejdet, som også har kostet mange timer og som nuværende og afgående kasserer har et fortløbende samarbejde omkring. Derudover lægger vi vægt på at svare på medlemshenvendelser så hurtigt som muligt.

  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Landsforeningen realiserede i 2021 et overskud på kr. 53.516, som er overført til landsforeningens egenkapital. Landsforeningens formue/egenkapital pr. 31.12.2021 er herved øget til kr. 2.162.478.

Der er i 2021 henlagt kr. 5.404 til Landsforeningens forskningsmidler, og udbetalt kr. 900.000 til forskning fra Landsforeningens forskningsmidler, som herefter pr. 31.12.2021 udgør kr. 838.958, som er fordelt på grundkapital (hidrørende fra arv og tidligere indskud): kr. 185.241, og driftskapital (frie midler, der kan anvendes til forskning mv.): kr. 653.717.

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab for 2021

  • Vedtagelse af budget (se side 27) og kontingent for det kommende år

Kontingent:

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, således er kontingentet for enkeltpersoner er kr. 225 og kontingentet for ægtefæller/par og deres hjemmeboende børn er kr. 400. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om uændret kontingent.

Budget for 2022:

Der er budgetteret med indtægter på kr. 693.800, og udgifter på kr. 1.699.000, hvilket giver et forventet underskud på kr. 1.005.200. Generalforsamlingen godkendte det fremlagte budget for 2022.

  • Valg af bestyrelse og suppleanter

Kasserer Anny Gregersen genvalgt

Bestyrelsesmedlem Karin Bruun valgt

Suppleanter Charlotte Hold og Karen Ørndrup genvalgt

  • Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer

Der blev spurgt angående medlemstal/indkomst, dette gøres rede for ved kasseren  

  • Uddeling af Sven Asger Sørensens ærespris

Medlemsprisen går til Lena Hjermind

  • Evt.    

Rasmus Henriksen fortæller i Sverige har mødes med foreningen og leverdør på kryds plads, evt. en ide til det samme i Danmark. Er der mulighed for at få en annoncen i medlemsbladet, dette tages op på bestyrelse mødet.

Laila Bille ønsker en afløser til at være i udvalget Sven Asger Sørensens ærespris, dette skrives i det næste  medlemsbladet.

Ad pkt. 5           Kasserer Anny Gregersen er på valg og er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller, at Anny Gregersen genvælges. Der er ikke opstillet andre til posten som kasserer.

Bestyrelsesmedlem Søren Skals er på valg og ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen indstiller, at Karin Bruun vælges som bestyrelsesmedlem.

Som suppleanter indstiller bestyrelsen genvalg af Charlotte Hold og Karen Ørndrup.

Ad pkt. 6           Der er ikke kommet nogen forslag.