Referat generalforsamling 2017

Herlev medborgerhus.

1 Valg af dirigent

Valgt falder på Gunhild Warming

2 Uddeling af årets medlemspris (v/ Sven Asger Sørensen og Brian Nørremark)

Prisen uddeles til Ulf Pilgaard. Han er en rollemodel for andre med hans åbenhed herom.

3 Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år

Formand Charlotte Hold beretter.

4 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Karen Ørndrup beretter, som efterfølgende blev godkendt.

5 Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende år

Kassere Karen Ørndrup beretter, som efterfølgende blev godkendt.

6 Valg af bestyrelse og suppleanter

Der er genvalg til alle genopstillede. Anny Gregersen og Birgitte Havskov er valgt ind som suppleanter.

7 Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer

Der stemmes via stemmesedler. Brian Nørremark og David Zennaro talte stemmesedler. Der var 35 stemmeberettede. For at et forslag kan vedtages, skal der være 2/3 af de stemmeberettede, der stemmer for ellers falder forslaget.
Resultatet blev som følger;

      JA        NEJ       BLANK             VEDTAGET/NEDSTEMT
1: 28         2          5       Vedtaget
2:    28         2  5        Vedtaget         
3:    28         1      6             Vedtaget
4:   18        12          5        Nedstemt
5:    27         5          3      Vedtaget
6:    26         2          7       Vedtaget

8 Evaluering af medlemsprisen

Der ligger et regelsæt omkring udvælgelsen af pristageren. Der er stillet forslag om ændring af disse, som udvalget udarbejder til næste generalforsamling. Sven Asger Sørensen vælger at træde ud af udvalget. Udvalget består efterfølgende af Brian Nørremark og Laila Bille.

9 Eventuelt

Sven Asger Sørensen beretter om, at Panum Instituttet har modtaget en stor arv til forskning. Lena Hjermind fortæller kort, at der er en ny Ph.d. studerende, der skal til at opstarte forskning.

Der takkes for god ro og roden.