Generalforsamling & årsmøde

Ifølge LHSs vedtægter er generalforsamlingen foreningens højeste myndighed.
Der skal afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i april måned og denne skal indvarsles ved skriftlig meddelelse til medlemmerne senest 14 dage før. Sammen med indkaldelsen skal der være et revideret regnskab og et budgetforslag for det kommende år.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende 6 punkter:

  1. valg af dirigent
  2. bestyrelsens beretning om landsforeningens virksomhed i det forløbne år
  3. fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. fastlæggelse af budget og kontingent for det kommende år
  5. valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  6. evt. forslag fra bestyrelse og medlemmer