Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 16. januar 2016

Lørdag d. 16 januar 2016 kl. 13.30 på Busses Skole, Mosebuen 1, 2820 Gentofte
Referent : Charlotte Hold
Fremmødte: 9 personer

Valg af dirigen

 Her blev enstemnigt valgt: Anniebeth Vestersøe, som informerede om at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at stemmeflertal er beslutningsdygtig.

Salg af ejendommen Park Alle 10, Assenstoft, 8960 Randers SØ, som foreningen ved testamente er blevet delvis ejer af.

Karen Ørndrup informerer om sagen, da vi er blevet noteret som delvis ejer af en ejendom i forbindelse med arv til foreningen. Ejendommen er allerede solgt, men køber kan ikke få skødet pga foreningens vedtægter.

Iflg. foreningens vedtægter kan den samlede bestyrelse disponere over fast ejendom, men ved salg skal dette endelig godkendes på den efterfølgende generalforsamlingeller på en til formålet indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvorfor bestyrelsen havde fremsat følgende forslag til godkendelse:

Generalforsamlingen meddeler bestyrelsen af Landsforeningen Huntingtons Sygdom ubetinget mandat til, på foreningens vegne som arving i boet efter Knud Erik Christensen, Park Alle 10, 8960 Randers SØ, at tiltræde et salg af den boet tilhørende ejendom, Park Alle 10, 8960 Randers SØ, matr.nr. 0005cd, Assentoft By, Essenbæk. Bestyrelsen bemyndiges til at underskrive samtlige dokumenter af enhver art, der måtte være behov for i forbindelse med berigtigelse og tinglysning af handel med ejendommen Park Alle 10, Assentoft, 8960 Randers SØ, herunder bl.a. tinglysningsdokumenter, fuldmagter, refusionsopgørelse m.v. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udøve det her givne mandat, ved at bestyrelsen underskriver en fuldmagt til dødsboets bestyrer,Svend Erik Nielsen, Rådgivning Syd, Klydevænget 4, 6760 Ribe, således at han på foreningens vegne, i ethvert forhold vedrørende salg af ejendommen, kan underskrive dokumenter af enhver art, herunder afgive underskrift ved den digitale tinglysning af adkomst til køber af ejendommen.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Herefter blev diskuteret hvordan vi kan undgå lignende situationer i fremtiden. Evt. ændring af vedtægterne.

Sven Asger pointerer at det var en god ide, at melde indkaldelsen ud noget før via landsforeningens hjemmeside samt facebook.

 

Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 8, sidste afsnit:

Der vælges endvidere 2 suppleanter for 1 år

ændres til:

Der vælges desuden op til 4 suppleanter for 1 år

 Charlotte Hold og Karen Ørndrup redegjorde for hvorfor bestyrelsen ønsker at udvide med flere suppleanter. Der ønsker flere aktive kræfter i bestyrelsen pga mange opgaver. Derudover stopper Karen Ørndrup som kassere efter næste generalforsamling og kunne da eventuelt varetage en suppleant post i en overgangsperiode. Dette kræver at der udvides med yderligere suppleanter.

Forslaget blev enstemnigt godkendt.

Der var diskussion omkring der bør sættes et minimum samt loft til hvor mange suppleanter der kan vælges. Derfor var der enighed om et komme med følgende forslag til næste Generalforsamling hvor der stilles forslag til ændringer i vedtægterne § 8, sidste afsnit

Der vælges minimum 2 suppleanter og op til 4 suppleanter for 1 år.

Bestyrelsen tager dette forslag med til næste generalforsamling.

Eventuelt

Her motiverede Sven Asger en dialog vedr facebook og debatforum. Sven Asger ønskes et fagligt forum hvor man kan stille spørgsmål til fagpersoner og finder det uhensigtsmæssigt at fagpersoner udelukkes.

Karen fortalte kort omkring historien bag ”den lukkede” Facebook gruppe som nu administreres af medlemmerne selv. Dette netværk er skabt af medlemmerne selv med hjælp af bestyrelsen. Nu bliver aldministrationen overtaget af medlemmerne, som så herved selv bestemmer rammerne omkring siden.

Der blev informeret omkring en anden facebook side, nemlig Landsforeningens facebook, hvor man netop kan stille spørgsmål til fagpersoner. Endvidere er ”Debatforum” aktiv igen på Landsforeningens hjemmeside. Det vil sige at der nu eksisterer 2 faglige debatforum som foreningen administrerer, samt ét hvor medlemmerne selv er administratorer.

Der var enighed om at dette bør oplyses mere præcis i bladet samt på hjemmesiden og facebook.