Referat generalforsamling 2014

Referat af generalforsamling 20. april 2013
Landsforeningen Huntingtons Sygdom

Formanden Bettina Thoby bød velkommen til de 32 fremmødte deltagere.

Pkt. 1. Valg af dirigent
Ove Vedelsby blev valgt. Ove konstaterede dernæst, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år
Bettina Thoby fremlagde beretningen, som kan læses andetsteds her på hjemmesiden.
Efter en kommentar vedr. fremtiden for Landsforeningens arbejde og om genoplivelse af lokalgrupper (som blev flyttet til evt.) blev beretningen godkendt.

Pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab
Landsforeningen incl. forskningsmidlerne realiserede i 2012 et overskud på kr. 143.872. Af dette overskud er kr. 119.567 henlagt til forskning, og kr. 24.305 er overført til landsforeningens egenkapital. Herved er landsforeningens formue/egenkapital øget til kr. 688.530 pr. 31.12.2012.

Landsforeningens forskningsmidler udgør pr. 31.12.2012: kr. 315.985, som er fordelt på grundkapital (hidrørende fra arv og tidligere indskud): kr. 185.241, og driftskapital (frie midler, der kan anvendes til forskning mv.): kr. 130.744. Der var ingen udbetaling af forskningsmidler i 2012.

Tips & Lotto tilskud – aktivitetspuljen:
Weekend for yngre, som blev afholdt i foråret 2012 gav et lille overskud på kr. 475, mens temadagene for pårørende gav et lille underskud på kr. 1.431. Rundt om HS i efteråret 2012 gav et pænt overskud på kr. 28.999, og ægtefælledagen gav et overskud på kr. 6.945 – i alt blev der et overskud på aktiviteterne i efteråret på kr. 35.945, som er hensat til afholdelse af aktiviteter i foråret 2013 – tilsagn hertil er givet fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Endvidere er der hensat kr. 26.000 til afholdelse af weekend for yngre i foråret 2013, samt kr. 25.500 til afholdelse af temadag for fagfolk ligeledes i foråret 2013.

Samlet set blev landsforeningens overskud efter henlæggelse af forskningsmidler i 2012 som ovenfor nævnt: kr. 24.305. Sammenholdt med det budgetterede underskud på kr. 8.385, er der således opnået en besparelse på kr. 32.690 i 2012. Afvigelsen fra budgettet skyldes især de noget større bidrag, som foreningen har modtaget fra private fonde.

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab for 2012.

Pkt. 4. Vedtagelse af budget og kontingent for 2013
Budget for 2013:
Der er budgetteret med indtægter på kr. 820.725, og udgifter på kr. 822.700, hvilket vil give et mindre underskud på kr. 1.955. Generalforsamlingen godkendte det fremlagte budget for 2013.

Kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, således er kontingentet for enkeltpersoner er kr. 225 og kontingentet for ægtefæller/par og deres hjemmeboende børn er kr. 400. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om uændret kontingent.

Pkt. 5. Valg af bestyrelse og suppleanter
Formand Bettina Thoby blev genvalgt uden modkandidat.
Bestyrelsesmedlemmerne Jeanette Kristensen og Erik Svendsen ønskede ikke genvalg
I stedet valgtes Merete Riedel og Kim Bille.
Kim Bille er 33 år og skal stå for Landsforeningens hjemmeside.
Som suppleanter genvalgtes Lars Bøgelund Jensen og nyvalg Bente Bosse.

Pkt. 6. Evt. forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Pkt. 7. Evt.
Der kom et forslag vedr. nedsættelse af et udvalg til at undersøge, om lokalgrupperne kan genoplives. 4 lokalgrupper er nedlagt pga. manglende deltagelse. Internettet bruges i dag til at søge mange af de oplysninger vedr. sygdommen, som man før fik i lokalgrupperne, ligesom Rundt om HS bruges.

Landsforeningens blad har manglet en redaktør, men en ny er på vej.

Til sidst takkede Bettina Erik Svendsen for hans tid i bestyrelsen.

Ove Vedelsby takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen.

Referent: Inger Lassen